www.mhodoo.com  
 

ตำรามหาฤกษ์

 
ตำรามหาฤกษ์เป็นตำราดูฤกษ์งามยามดีในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ โดยถือฤกษ์ตามวันขึ้น-วันแรมของเดือนหนึ่ง ๆ สามารถแบ่งเป็นสองข้าง คือ ในช่วงวันข้างขึ้น แต่ขึ้น 1 ค่ำถึง 15 ค่ำ และช่วงวันข้างแรม แต่แรม 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ ตำราดังกล่าวนี้นอกจากจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวันมงคลทางศาสนาแล้ว มักนิยมใช้ตำรานี้ในการทำสิริมงคลต่างๆ อาทิ การออกรถ การขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญบ้าน การเลือกวันเดินทาง เป็นต้น ซึ่งในตำรามหาฤกษ์จะทำนายวันสิริมงคลเพื่อให้กระทำการมงคลต่างๆไว้ดังนี้

ขึ้น 1 ค่ำ ถือเป็นวันฤกษ์ดีในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะทำการมงคลดี มักจะส่งเสริมให้มีลาภยศ การเดินทางไปไหนมาไหนจะปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน หากของหายมักได้พบเจอหรือได้โชคได้ลาภกลับมา การสู่ขอสาวหรือการมงคลสมรสก็เป็นที่นิยมเช่นกัน รวมไปถึงการค้าการขาย การออกรถ มักจะส่งผลดีต่อผู้ทำการมงคล และเครือญาติ จึงถือเป็นวันมงคลวันหนึ่งที่นิยมยึดถือปฏิบัติมาตั่งแต่สมัยโบราณ

ขึ้น 2 ค่ำ ไม่ควรทำการมงคลใดๆ หากมีการสู่ขอหมั้นสาวมักไม่ดี การเจรจาหาข้อตกลงไม่ได้ ไม่ควรเดินทางค้าขาย ไม่นิยมปลูกเรือนปลูกบ้าน มักถือเป็นยามไม่มีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 3 ค่ำ ถือเป็นวันไม่เป็นมงคล ไม่นิยมปลูกบ้านเรือน ไม่นิยมทำการมงคลทั้งปวง เชื่อถือว่ามักให้โชคร้ายตกแต่เช้าถึงเที่ยง แต่บ่ายถึงรุ่งอรุณมักถือเป็นยามดี

ขึ้น 4 ค่ำ มักถือเป็นยามดีในการทำการมงคลใดๆ ปลูกบ้านปลูกเรือน ไปมาค้าขาย มักถือวันนี้เป็นวันดีในการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มักจะให้ลาภ โชคดีตกเช้าถึงบ่าย แต่บ่ายถึงรุ่งอรุณมักเป็นยามไม่ดีแล

ขึ้น 5 ค่ำ มักถือเป็นยามไม่ดีในการทำการมงคลใดๆ โชคร้ายตกแต่เช้าถึงบ่าย แต่บ่ายถึงรุ่งอรุณถือเป็นยามดีนักแล

ขึ้น 6 ค่ำ ดาวเกตุตกที่แผ่นดิน ดาวศุกร์ตกที่อากาศ เทพจรอยู่ที่หน้าผาก พระอิศวรเสด็จมาให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี เดินทางน้ำดี เดินทางน้ำดี ขอเมียดีอายุยืน จะได้ลาภ เพราะท้าวพระยา เดินทางบกไม่ดี ตัดเสื้อผ้า เย็บผ้านุ่งผ้าใหม่จะได้ลาภ โชคดีตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชครายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 7 ค่ำ ดาวราหูตกน้ำ ดาวอาทิตย์ตกใยอากาศห้ามฤกษ์เทพจรอยู่ที่ราหู พระยมห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคล ปลูกบ้าน จะเกิดความ จะเสียของจะเจ็บป่วยตาย ค้าขายทางน้ำจะเสียของไม่ดีเลย เดินทางบก เรือไม่ดี อย่าไปหาขุนนาง อย่าขอเมียไม่ดีโชคร้าย ตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 8 ค่ำ ดาวเสาร์ตกภูเขา ดาวราหูตกอากาศ เทพจรอยู่ที่ท้อง พระมฤตูห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคลปลูกเรือน เดินทางบก เรือ ไม่ดี อย่าไปหาขุนนาง อย่าขอเมียไม่ดีโชคร้าย ตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่งบ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 9 ค่ำ ดาวศุกร์ตกที่สำเภา ดาวเสาร์ตกที่อากาศ เทพจรอยู่ที่ตา พระอินทร์เสด็จมาให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี จะมีลาภ เพราะขุนนาง ขอเมียดี อายุยืน ช่วยคนซื้อวัวควายดี ไปทางบวก เรือดี ตัดผ้า นุ่งผ้าใหม่ดี มีลาภ โชคดีแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 10 ค่ำ ดาวพฤหัสบดี ตกที่แผ่นดิน ดาวศุกร์ตกที่อากาศ มาห้ามฤกษ์ เทพจรตกที่มือ อย่าทำการมงคล ปลูกเรือนจะตาย อย่าไปทางเรือ จะเสียสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า ไปทางบกจะได้ลาภ อย่าขอเมีย จะเสียของรัก จะตายจากกัน อย่าตัดผ้า เย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดีโชคร้ายตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่งบ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 11 ค่ำ ดาวพุธตกที่คน เป็นคนดี ดาวพฤหัสบดีตกในอากาศ มาให้ฤกษ์ เทพจร อยู่ที่ฟัน พระนารายณ์เสด็จมาให้ฤกษ์ เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี ไปหาขุนนางจะได้ลาภ อย่างช่วยคน อย่าซื้อวัวควายไม่ดี ซื้อผ้า ตัดผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 12 ค่ำ ดาวอังคารตกที่คนเข็ญใจ ดาวพุธตกในอากาศ ห้ามฤกษ์ เทพจรอยู่บาน พระยมห้ามฤกษ์อย่าทำการมงคล อย่าปลูกเรือน อย่ามุงหลังคาไม่ดี ไปค้าขายทางบก เรือไม่ดี อย่าขอเมีย แต่ไปหาขุนนางจะได้ลาภ ตัดเย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีตกแต่เช้า ถึงสาย โชคร้ายตกแต่เที่ยงถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 13 ค่ำ ดาวจันทร์ตกที่เศรษฐี ดาวอังคารตกอากาศเทพจรอยู่ที่คางพระวิษณุกรรมให้ฤกษ์เร่งทำการมงคล ปลูกเรือนดี เจรจาถ้อยคำความไม่ดี ขอเมียดีนัก เดินทางบกไม่ดี ทางน้ำดี ทำการอื่น ๆ ช่วยคนซื้อวัวควาย ไม่ดี ตัดผ้าเย็บผ้า นุ่งผ้าใหม่ไม่ดีโชคดีตกแต่เช้าแก่โชคร้ายตกแต่เที่ยงถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 14 ค่ำ ดาวอาทิตย์ตกที่ภูเขา ดาวจันทร์ตกในอากาศ ห้ามฤกษ์ เทพจรอยู่ขา พระกาฬห้ามฤกษ์ อย่าทำการมงคล ปลูกเรือนไม่ดี ถ้าทำการอื่นดีมีลาภอย่าขอเมียไปล่าเนื้อ จะเสียทรัพย์สิน อย่าช่วยคน อย่าซื้อวัว ควาย อย่าไปหาขุนนาง อย่าตัด – เย็บหรือนุ่งผ้าใหม่ ไม่ดีทั้งสิ้น โชคร้ายตกแต่เช้าถึงเที่ยง โชคดีตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล

ขึ้น 15 ค่ำ ดาวมฤตยู ตกศาลเจ้าทุกแห่ง ดาวอาทิตย์ตกในอากาศเทพจรอยู่ที่หลัง พระนารายณ์เสด็จมาให้ฤกษ์ ทำการมงคล ปลูกเรือนดี โกนจุกลงท่า เข้าหาขุนนาง ค้าขาย ทางบก เรือดีทั้งสิ้น ขอเมียไม่ดี ตัดเย็บ นุ่งผ้าใหม่ไม่ดี โชคดีแต่เช้าถึงเที่ยง โชคร้ายตกแต่บ่ายถึงรุ่งอรุณแล
 
 
 
 
 

 

ดูดวงรายวัน
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม